Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Indeks:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Kontrakten

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Kundens forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

Artikel 8 - Kunder, der gør brug af deres fortrydelsesret, og de dermed forbundne omkostninger

Artikel 9 - De erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Kontraktopfyldelse og ekstra garanti

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

Artikel 14 - Forretninger med forlænget løbetid: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Supplerende eller andre bestemmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser:

1.     Supplementær aftale: en aftale, hvor en forbruger erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser via en aftale om fjernsalg, og en erhvervsdrivende eller en tredjepart leverer disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i overensstemmelse med en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;

2.     Bortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken en forbruger kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

3.     Forbruger: en fysisk person, hvis handlinger ikke udføres med henblik på formål, der vedrører udøvelse af et erhverv eller en virksomhed;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

6.     Transaktion med forlænget løbetid: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er spredt over en længere periode;

7.     Durable medium: ethvert middel - herunder e-mails - der gør det muligt for en forbruger eller erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der gør det lettere at anvende eller konsultere dem i fremtiden i et tidsrum, der svarer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det lettere at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;

8.     Bortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen;

9.     Handler: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

10.  Fjernkontrakt: en kontrakt indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger inden for rammerne af et system organiseret til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der udelukkende eller delvist gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation frem til og med det tidspunkt, hvor kontrakten indgås;

11.  Modelformular for fortrydelsesret: den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser. Den erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at levere bilag I, hvis forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling;

12.  Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til kommunikation vedrørende den erhvervsdrivendes tilbud og indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende behøver at være på samme sted på samme tid.

Artikel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet

The Polar Company B.V.

Registreret adresse: 

Blasiusstraat 55-C

1091CL Amsterdam

Nederlandene

Kontorets adresse, hvis denne afviger fra den registrerede adresse;

Dronning Wilhelmina-gade 2-4

1062 HK Amsterdam

telefonnummer og tidspunkt(er), hvor den erhvervsdrivende kan kontaktes pr. telefon: 

Mandag til fredag. Fra 9 til 17: +31 85 808 8243

E-mail-adresse: hallo@thepolarcompany.com Handelskammerets nummer: 77389085 momsregistreringsnummer: NL860992548B01

Hvis den erhvervsdrivendes aktivitet er underlagt et relevant licenssystem: oplysninger om tilsynsmyndigheden. Skal den erhvervsdrivende udøve et lovreguleret erhverv:

- den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;

- faglig titel, den by i EU eller EØS, hvor den blev udstedt;

- en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og en vejledning om, hvor og hvordan man kan få adgang til disse faglige regler.

 

Artikel 3 - Anvendelsesområde

1.     Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra en erhvervsdrivende og for enhver fjernsalgsaftale, der er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.

2.     Forud for indgåelsen af en fjernsalgsaftale stilles teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, på hvilken måde de almindelige forretningsbetingelser er tilgængelige til gennemsyn i den erhvervsdrivendes lokaler, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.

3.     Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, vil forbrugeren i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, få udleveret teksten til disse almindelige forretningsbetingelser elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt til forbrugeren gratis, enten elektronisk eller på anden måde.

4.     I tilfælde, hvor specifikke produkt- eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig det gældende vilkår, der er mest gunstigt for ham i tilfælde af uforenelige generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

1.     Hvis et tilbud er omfattet af en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt nævnes i tilbuddet.

2.     Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende benytter sig af illustrationer, skal disse være en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenesteydelser, der tilbydes. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet.

3.     Ethvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Kontrakten

1.     Aftalen indgås, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og hvor de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.

2.     Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Forbrugeren kan ophæve aftalen, så længe denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende.

3.     Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

4.     Den erhvervsdrivende kan - inden for de lovbestemte rammer - indhente oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om forhold og faktorer, der er af betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis denne undersøgelse giver den erhvervsdrivende en rimelig grund til at afvise at indgå aftalen, har han en begrundet ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at binde gennemførelsen heraf til særlige betingelser.

5.     Den erhvervsdrivende sender senest ved levering af en vare, en tjenesteydelse eller digitalt indhold følgende oplysninger til en forbruger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på et tilgængeligt varigt medium:

a. kontoradressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;

b. betingelserne for, at forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan han/hun kan gøre dette, eller en klar erklæring om udelukkelse fra fortrydelsesretten;

c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;

d. prisen, herunder alle skatter og afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, leveringsomkostningerne i det omfang, det er relevant, og metoden for betaling, levering eller gennemførelse af fjernsalgsaftalen;

e. betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontraktens varighed er længere end et år eller hvis den er tidsubegrænset;

f. hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.

6.     I tilfælde af en kontrakt med forlænget løbetid gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkterne

1.     Ved køb af varer har en forbruger ret til at ophæve en aftale uden begrundelse i en periode på mindst 14 dage. Den erhvervsdrivende har ret til at spørge en forbruger om årsagen til denne opløsning, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) årsag(er).

2.     Den frist, der er fastsat i stk. 1 begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har modtaget produktet, eller:

a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af forbrugeren, har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan afvise en enkelt ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen.

b. hvis leveringen af et produkt omfatter forskellige leverancer eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand har modtaget den sidste levering eller den sidste del;

c. ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand modtog det sidste produkt. Ved levering af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium:

3.     En forbruger har ret til uden begrundelse at ophæve en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium i en periode på mindst 14 dage. Den erhvervsdrivende har ret til at spørge en forbruger om årsagen til denne opløsning, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) årsag(er).

4.     Den frist, der er fastsat i stk. 3 begynder dagen efter, at kontrakten er indgået. Forlænget fortrydelsesfrist for varer, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis en forbruger ikke er blevet informeret om fortrydelsesretten:

5.     Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, eller hvis der ikke er udleveret en standardformular, udløber fortrydelsesfristen 12 måneder efter udløbet af den oprindeligt fastsatte fortrydelsesfrist i henhold til de foregående stykker i denne artikel.

6.     Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de i foregående stykke omhandlede oplysninger inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog oplysningerne.

Artikel 7 - Forbrugernes forpligtelser i fortrydelsesperioden

1.     I fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller anvende det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere produktets art, egenskaber og virkning. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på samme måde, som han ville have lov til i en butik.

2.     Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der er en følge af, at han har håndteret produktet på anden måde end tilladt i henhold til stk. 1.

3.     Forbrugeren er ikke ansvarlig for produktets værdiforringelse, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, inden aftalen blev indgået.

Artikel 8 - Forbrugere, der gør brug af deres fortrydelsesret, og de dermed forbundne omkostninger

1.     En forbruger, der ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal inden for fortrydelsesfristen meddele dette til den erhvervsdrivende ved hjælp af standardformularen for fortrydelsesret eller på anden utvetydig måde.

2.     Så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter den i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller aflevere det til (en repræsentant for) den erhvervsdrivende. Dette er ikke nødvendigt, hvis den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt fristen for returnering af varer, hvis han sender varen tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3.     Forbrugeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, om muligt i den oprindelige stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet, hvis det er rimeligt muligt.

4.     Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt påhviler forbrugeren.

5.     Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har erklæret, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende erklærer sig villig til selv at bære disse omkostninger, er forbrugeren ikke forpligtet til at bære omkostningerne ved returnering af varer.

6.     Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at den leverede tjenesteydelse eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er forberedt til salg, skal udføres i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et pengebeløb svarende til den del af aftalen, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet i forhold til at opfylde aftalen i sin helhed.

7.     Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til gennemførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er forberedt til salg - i en begrænset mængde eller mængde - eller til levering af centralvarme i byen, hvis:

a. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, de omkostninger, der skal betales i tilfælde af fortrydelsesret, eller standardformularen for fortrydelsesret, eller:

b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har bedt om at få påbegyndt gennemførelsen af tjenesten eller levering af gas, vand, elektricitet eller centralvarme i fortrydelsesperioden.

8.     Forbrugeren bærer ingen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis:

a. han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelsen af aftalen før udløbet af fortrydelsesfristen;

b. han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret ved at give sin tilladelse, eller c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren. 9.     Hvis en forbruger udøver sin fortrydelsesret, er alle tillægsaftaler juridisk opløst.

Artikel 9 - De erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

1.     Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for en forbruger at erklære sin fortrydelsesret elektronisk, sender han straks efter modtagelsen af en sådan erklæring en bekræftelse på modtagelsen.

2.     Den erhvervsdrivende tilbagebetaler straks alle betalinger til forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, dog senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har anmeldt fortrydelsen. Bortset fra de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente produktet, kan han udsætte tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, afhængigt af hvad der sker først.

3.     Ved enhver tilbagebetaling anvender den erhvervsdrivende den samme betalingsmetode, som forbrugeren oprindeligt anvendte, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Godtgørelsen er gratis for forbrugeren.

4.     Hvis forbrugeren har valgt en dyr leveringsmetode frem for den billigste standardlevering, skal den erhvervsdrivende ikke refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke fortrydelsesretten for følgende produkter og tjenesteydelser, men kun hvis den erhvervsdrivende har angivet dette klart og tydeligt i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

1.     Produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;

2.     Kontrakter, der indgås på en offentlig auktion. En offentlig auktion defineres som en salgsmetode, hvor en erhvervsdrivende udbyder produkter, digitalt indhold og/eller tjenester på en auktion under ledelse af en auktionsholder, og hvor den valgte køber er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;

3.     Servicekontrakter, efter at servicen er fuldt ud gennemført, men kun hvis:

a. gennemførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

b. forbrugeren erklærede at have mistet sin fortrydelsesret eller fortrydelsesret, så snart den erhvervsdrivende havde fuldført aftalen i sin helhed;

4.     pakkerejser, pakkerejser og pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 BW og aftaler om personbefordring;

5.     Tjenesteydelseskontrakter, der giver adgang til indkvartering, hvis kontrakten allerede fastsætter en bestemt dato eller periode for gennemførelsen, og som ikke vedrører indkvartering, transport af varer, biludlejning og catering;

6.     Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis kontrakten allerede fastsætter en bestemt dato eller periode for gennemførelsen;

7.     Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og fremstillet på grundlag af et specifikt valg eller en specifik beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er bestemt til en bestemt person;

8.     Produkter, der er udsat for hurtig forrådnelse eller med begrænset holdbarhed;

9.     Forseglede produkter, der af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til returnering, og hvis forsegling er brudt efter leveringen;

10.  Produkter, der på grund af deres art er blevet uigenkaldeligt blandet med andre produkter;

11.  Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af markedsudsving, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;

12.  Forseglede lyd-/video-optagelser og edb-apparater, hvis forsegling er brudt efter leveringen;

13.  Aviser eller tidsskrifter, undtagen abonnementer;

14.  Levering af digitalt indhold på anden måde end på et materielt medium, men kun hvis:

a. leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

b. forbrugeren erklærede, at dette indebar, at han havde mistet sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

1.     I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer i momstaksterne.

2.     I modsætning til det foregående stykke kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser til variable priser i tilfælde, hvor disse priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på. Tilbuddet skal henvise til denne forbindelse med udsving og til det faktum, at alle nævnte priser er vejledende priser.

3.     Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktindgåelsen er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser.

4.     Prisforhøjelser mere end 3 måneder efter, at kontrakten er indgået, er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har fastsat dette, og: a. de er et resultat af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

5.     De priser, der er anført i tilbud på produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Kontraktopfyldelse og ekstra garanti

1.     Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der var gældende på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andre formål end normal betegnelse.

2.     En ekstra garantiordning, der tilbydes af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, kan aldrig påvirke de lovbestemte rettigheder og krav, som en forbruger kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.

3.     En ekstra garanti defineres som enhver forpligtelse fra en erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, der giver en forbruger rettigheder eller krav ud over dem, der er fastsat i loven, i tilfælde af, at han ikke opfylder sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

1.     Den erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

2.     Leveringsstedet anses for at være den adresse, som forbrugeren oplyser virksomheden om.

3.     Under hensyntagen til det, der er anført i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil virksomheden gennemføre accepterede ordrer med effektiv hurtighed, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis leveringen ikke kan gennemføres eller kun delvist kan gennemføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

4.     Efter opløsning i henhold til det foregående stykke tilbagebetaler den erhvervsdrivende straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.

5.     Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler den erhvervsdrivende indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og meddelt den erhvervsdrivende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Forretninger med forlænget løbetid: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse

1.     Forbrugeren har til enhver tid ret til at opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist, der ikke overstiger en måned.

2.     Forbrugeren har til enhver tid ret til at opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den tidsbegrænsede periode med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel, der ikke overstiger en måned.

3.     For så vidt angår aftaler som beskrevet i de to første stykker kan forbrugeren: - opsige dem til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode; - afslutte dem på samme måde som den måde, hvorpå de blev indgået; - altid opsige dem med samme opsigelsesfrist som den, der er fastsat for den erhvervsdrivende.

Forlængelse

4.     En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

5.     Uanset det, der er anført i foregående stykke, kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner, automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har mulighed for at opsige denne forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

6.     En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned og, i tilfælde af en aftale om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade eller magasiner, der leveres regelmæssigt, men mindre end en gang om måneden, en periode, der ikke overstiger tre måneder.

7.     En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade som introduktion til daglig eller ugentlig levering (prøveabonnementer eller introduktionsabonnementer) forlænges ikke automatisk og ophører automatisk ved prøveperiodens eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

8.     Hvis en aftales tidsbegrænsede løbetid overstiger et år, har forbrugeren efter et år til enhver tid ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed tilsiger, at det ville være uacceptabelt at opsige aftalen før tiden.

Artikel 15 - Betaling

1.     Såfremt der ikke er fastsat en anden dato i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne 14-dages frist at løbe fra dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

2.     Ved salg af produkter til forbrugere må der i de almindelige forretningsbetingelser aldrig fastsættes en forudbetaling på over 50 %. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen som helst rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.

3.     Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i de afgivne eller oplyste betalingsoplysninger til den erhvervsdrivende.

4.     Hvis en forbruger ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om den forsinkede betaling, har forbrugeren 14 dage til at opfylde sin betalingsforpligtelse; hvis betalingen ikke sker inden for denne 14-dages periode, skal der betales lovbestemte renter af det skyldige beløb, og den erhvervsdrivende har ret til at opkræve rimelige udenretslige inkassoudgifter, som han har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør højst: 15 % af de ubetalte beløb op til 2 500 EUR, 10 % for de næste 2 500 EUR og 5 % for de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Den erhvervsdrivende kan fravige disse beløb og procentsatser, hvis det er til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

1.     Den erhvervsdrivende har en klageprocedure, som er blevet tilstrækkeligt offentliggjort, og behandler en klage i overensstemmelse med denne klageprocedure.

2.     En forbruger, der har opdaget mangler i forbindelse med gennemførelsen af en aftale, skal straks indgive eventuelle klager til den erhvervsdrivende i deres helhed og med klare beskrivelser.

3.     Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, besvares inden for en frist på 14 dage regnet fra modtagelsesdatoen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage og bekræfte modtagelsen og angive, hvornår forbrugeren kan forvente et mere udførligt svar.

4.     Forbrugeren bør give den erhvervsdrivende en frist på mindst 4 uger til at løse klagen i fælles samråd. Efter denne periode bliver klagen til en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesordningen.

Artikel 17 - Tvister

1.     Aftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, og som er omfattet af disse almindelige forretningsbetingelser, er kun underlagt nederlandsk ret.

Artikel 18 - Supplerende eller andre bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren, og bør noteres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugerne kan opbevare dem let tilgængelige på et varigt medium.

Tillæg I: Model til formular for fortrydelsesret Model til formular for fortrydelsesret

(denne formular skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at træde tilbage fra kontrakten)

- Til:       [den erhvervsdrivendes navn]

[den erhvervsdrivendes geografiske adresse]

[den erhvervsdrivendes faxnummer, hvis et sådant findes]

[den erhvervsdrivendes e-mailadresse eller elektroniske adresse]

- Jeg/vi* meddeler Dem hermed, at vi i forbindelse med vores kontrakt om Salg af følgende produkter: [beskrivelse af produktet}*

Levering af følgende digitale indhold: [beskrivelse af det digitale indhold]*

Levering af følgende tjenesteydelse: [beskrivelse af tjenesteydelsen]*

Jeg/vi* gør brug af vores fortrydelsesret. - Bestilt den*/modtaget den*

[dato for bestilling af tjenesteydelser eller modtagelse af varer]

- [Forbruger(e)'s navn]

- [Forbruger(e)'s adresse]

- [Forbruger(e)s underskrift] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

- [Dato]

*Slet eller giv supplerende oplysninger, hvis det er relevant.